Verksamhet 2021 och 2022

08.05.2023 kl. 16:12
Verksamheten har varit blygsam under 2021 och 2022.

Föreningens webbplats genomgick en smärre förnyelse år 2021. Föreningens Facebook-sida uppdaterades, samtidigt som en insändare och ett upprop gällande förfallet av Aino Acktés villa på Degerö publicerades i Hbl i mars 2021. Glädjande nog kan konstateras att villan i skrivande stund ser ut att få sin länge efterlängtade renovering.

Föreningens senaste årsmöte hölls 25.3.2021 på SFV:s kansli på Annegatan, där verksamhetsberättelsen och boksluten för år 2019-2020 behandlades och godkändes. Föreningen höll inget årsmöte år 2022, och den i mars 2021 på årsmötet valda styrelsen fortsatte även år 2022. Under verksamhetsperioderna 2021 och 2022 beviljade föreningen inte kulturstöd för kulturinslag under andra organsiationers sammankomster, och ordande inte egen verksamhet år 2021 och år 2022. 

Till ordförande för föreningen valdes Rabbe Sandelin, till viceordförande Mimi Wiik. Till styrelsemedlemmar valdes Till styrelsen valdes Rabbe Sandelin, Mimi Wiik, Tina Johansson, Christa Blomberg, Sebastian Gripenberg, Magnus Öster och Camilla Nordblad (ny). Till ordinarie verksamhetsgranskare valdes Björn Fant, och till suppleant Fredrik Guseff.

Insädare i Hbl mars 2021

Aino Acktés villa måste renoveras till en levande träffpunkt!
Det är positivt att Helsingfors stad nu gjort en konditionsgranskning av den villa på Degerö i Helsingfors, som en av Finlands främsta operadivor Aino Ackté år 1929 donerade till staden. Fuktskadorna som uppdagades i villan år 2011 ledde till användningsförbud, men Helsingfors valde länge att inte göra något åt denna arkitektoniska pärla, ritad av Theodor Decker och uppförd av kommerserådet Henrik Borgström år 1877. 
Stadens intresse väcktes först efter ett medborarinitiativ via det deltagande budgeteringssystemet OmaStadi. Ett senare fullmäktigeintitiativ av Johanna Laisaari (sd) och 21 andra ledmöter att omvandla byggnaden till museum vann inte gehör i nämnderna, eftersom museikraven (bl.a. café) blir för dyra och kanske även omöjliga att genomföra i en skyddad byggnad – och eftersom museidén dessutom strider mot förslaget i OmaStadi. 
Frågan är om skyddsbestämmelserna i detta fall verkligen gynnar byggnadens framtid. Aino Acktés sista vilja var knappast att hennes villa nu skall ruttna bort tom och oanvänd, medan beslutsfattarna bara utreder.

Rabbe Sandelin
ordförande, Helsingfors svenska kulturförening

Föreningens styrelse har under verksamhetsåren sammankommit till några e-postmöten för att behandla ett fåtal ansökningsärenden. Eftersom den egna verksamheten har legat nere har medlemsavgifter inte indrivits. Föreningens bokföring handhades av Mimi Wiik.

Styrelsen

Rabbe Sandelin